– Đối với cá nhân, tổ chức:

Doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị dừng hoạt động kho ngoại quan.

– Đối với cơ quan hành chính nhà nước:

Cơ quan Hải quan tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra ra quyết định.

 

– Cách thức thực hiện:

+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hải quan.

– Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Văn bản đề nghị dừng hoạt động kho ngoại quan.

– Số lượng hồ sơ:    01 (bộ)

– Thời hạn giải quyết: 05 ngày tại cấp Cục.

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng Cục Hải quan

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Tổng cục trưởng Hải quan

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Hải quan

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định

– Lệ phí (nếu có): Không có

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Không có

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có

– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+  Luật Hải quan sửa đổi năm 2005.

+ Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan

+     Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.